Samokształcenie kierowane i inne formy szkolenia BHP

Kategorie: 

Szkolenia BHP mają charakter kształcenia, dokształcania i doskonalenia pracowników, którzy zobowiązani są w nich uczestniczyć jako warunek konieczny dla pełnienia obowiązków zawodowych. Za organizację szkoleń odpowiada pracodawca, który może również pełnić funkcję prowadzącego, jeśli uzyskał stosowane uprawnienia.

Zasady dotyczące BHP reguluje Kodeks pracy i Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przy czym druga z ustaw precyzuje rodzaje i formy organizowanych szkoleń.

Instruktaż, seminarium, kurs

Najkrótszą formą szkolenia BHP jest tzw. instruktaż, który nie może trwać mniej niż 2 godziny lekcyjne (tj. dwa razy po 45 minut). Pracownik powinien mieć możliwość uzyskania, uzupełnienia lub zaktualizowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędnych dla wykonywania obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska i w konkretnym środowisku pracy. Dłuższą formą szkolenia jest tzw. seminarium, które trwa minimum 5 godzin lekcyjnych (tj. pięć razy po 45 minut). Jego celem, podobnie jak w przypadku instruktażu, jest umożliwienie pracownikowi nabycie lub zaktualizowanie wiedzy w zakresie BHP oraz umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie. Najdłuższą formą szkolenia BHP jest kurs, trwający przynajmniej 15 godzin lekcyjnych i składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych, gdzie nacisk kładziony jest na równi na uzyskiwanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu BHP.

Instruktaż, seminarium i kurs to szkolenia prowadzone przez specjalistę BHP, który w trakcie bezpośredniego spotkania przekazuje niezbędną wiedzę i umiejętności uprawniające do podjęcia pracy przez pracowników.

Samokształcenie kierowane

Inną formą szkolenia jest tzw. samokształcenie kierowane, które precyzuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Samokształcenie kierowane polega na samodzielnej pracy pracownika z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez organizatora szkolenia. Materiały powinny być tak przygotowane, aby w pełni umożliwiały pracownikowi zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłowe wykonywanie obowiązków zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami panującymi w przedsiębiorstwie.

W samokształceniu kierowanym wykorzystywane są narzędzia technologiczne, jak Internet i poczta elektroniczna, za pośrednictwem których przekazywane są pracownikowi materiały – w tym często o charakterze multimedialnym, bądź dostępne online. Powinny być przygotowane zgodnie z planem nauczania z programu ramowego, przy czym istotne znaczenie ma zachowanie podziału na część teoretyczną i praktyczną. W przypadku samokształcenia kierowanego konieczne jest dostarczenie ćwiczeń pozwalających na weryfikację i ocenę efektywności samodzielnego uczenia się.

Ponadto Rozporządzenie przewiduje możliwość konsultacji, ponieważ uczestnik szkolenia ma mieć możliwość kontaktu ze specjalistą BHP.

Dla kogo szkolenie?

Szkoleniom BHP podlegają zarówno pracownicy przyjmowani do pracy, jak i już zatrudnieni. Osoby zatrudniane muszą odbyć szkolenie wstępne, które składa się z części ogólnej i instruktażu stanowiskowego. Natomiast pracownicy już zatrudnieni muszą przynajmniej raz na 3 lata powtórzyć szkolenie, tzw. okresowe – osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych raz w roku, a osoby pełniące funkcje administracyjno-biurowe raz na 6 lat.

Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami BHP, zasadami obowiązującymi na terenie przedsiębiorstwa oraz sposobami wykonywania zadań na danym stanowisku. Konieczna jest też okresowa weryfikacja stanu wiedzy pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wykluczyć wszelkie ewentualne zagrożenia. Nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP w przedsiębiorstwa czuwa Główny Inspektorat Pracy, który może dokonać rutynowej kontroli https://e-specjalistabhp.pl/aktualnosci/news,69,rada-ochrony-pracy-o-szkoleniach-w-obszarze-bezpieczenstwa-i-ochrony-pracy.html